logo

Fotogaléria

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR od 1. septembra 2020 až do odvolania oznamujeme, že:

 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha - bezinfekčnosť žiaka).
  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 
   
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha - bezinfekčnosť návštevníka).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín
  odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
 • Žiadame tiež rodičov žiakov, ktorí majú nariadenú preventívnu karanténu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili telefonicky vyučujúcemu a nezúčastňovali sa vyučovacieho procesu na našej škole až do vypršania doby preventívnej karantény.  

 

          Bezinfekčnosť žiaka                                    Bezinfekčnosť návštevnika

Náhodný obrázok

20170530-08

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená