logo

Fotogaléria

  

Nech vianočný stromček Ti šťastím zvoní, nech vianočný čas sa v lásku zmení, a tak krásne ako sa hviezda ligoce,
tak nádherné a tajomné Ti prajem Vianoce

praje kolektív učiteľov ZUŠ Trstená.

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/17949:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania bude prerušené vyučovanie vo všetkých odboroch (v hudobnom, tanečnom a výtvarnom).

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou (Online).
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termínoch   

od 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Ďakujeme za pochopenie.

Vážení rodičia a milí žiaci,

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní

s účinnosťou od 12. Októbra 2020 do odvolania bude prerušené skupinové vyučovanie ( t. j. hudobná náuka, zborový spev, tanečný odbor a výtvarný odbor). Výučba skupinového vyučovania bude prebiehať dištančnou formou.
Vyučujúci  budú žiakov a rodičov kontaktovať a poskytnú  im všetky potrebné informácie a pokyny.
Prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania !

Individuálna forma vyučovania (t.j. hra na hudobný nástroj príp. spev) bude naďalej prebiehať bez zmeny.

Ďakujeme za pochopenie.

Na základe rozhodnutia ministra školstva vedy, výskumu a športu SR od 1. septembra 2020 až do odvolania oznamujeme, že:

 • Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej umeleckej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha - bezinfekčnosť žiaka).
  Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.
  Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný. 
   
 • Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (príloha - bezinfekčnosť návštevníka).  Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka školy. 
 • Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín
  odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.
 • Žiadame tiež rodičov žiakov, ktorí majú nariadenú preventívnu karanténu, aby túto skutočnosť bezodkladne nahlásili telefonicky vyučujúcemu a nezúčastňovali sa vyučovacieho procesu na našej škole až do vypršania doby preventívnej karantény.  

 

          Bezinfekčnosť žiaka                                    Bezinfekčnosť návštevnika

 Vážení rodičia, milí žiaci !

Na základe zvýšeného výskytu ochorenia COVID 19 v meste Trstená Vás informujeme, že v rámci preventívnych opatrení ochrany zdravia pred týmto ochorením

nebude prebiehať kolektívne vyučovanie

(t. j. vyučovanie, kde je prítomný viac ako 1 žiak a 1 pedagóg )  - týka sa to , hudobnej náuky, výtvarného odboru, tanečného odboru a Zboru Mária

až do termínu 15. septembra 2020. Vyučovanie skupinového vyučovania začne plnohodnotne prebiehať od 16. septembra 2020.  

Individuálne vyučovanie prebieha zatiaľ v nezmenenej forme. 

Za pochopenie ďakujeme.

Vážení rodičia a milí žiaci!

Vzhľadom na pretrvavajúcu situáciu ohľadom Covid 19, musí vypísať zákonný zástupca žiaka dve tlačivá (vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti a zdravotný dotazník) na školský rok 2020 - 2021. Bez podpísaného dotazníka, nemôže byť umožnený vstup žiaka do budovy školy. Prosíme, aby to podpísali obidvaja rodičia.

Za porozumenie Vám vopred ďakujeme.   

žení uchádzači o štúdium v ZUŠ.

Vzhľadom k voľným miestam sa termín prijatia nových žiakov predlžuje do doby naplnenia kapacít jednotlivých tried v ponúkaných odboroch štúdia.

Vyplnené prihlášky je možné zasielať elektronicky (postup: prihlášku stiahnuť tu – na stránke školy v časti „dokumenty“, vytlačiť, vypísať perom, naskenovať a poslať na e-mailovú adresu:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. ) alebo odoslať poštou na adresu školy. O ďalšom postupe Vás budeme informovať po prijatí prihlášky.

Teší sa na Vás kolektív ZUŠ Trstená.

Základná umelecká škola Trstená Vám oznamuje, že prijíma nových žiakov na štúdium v školskom roku 2020/2021. Uchádzač, ktorý má záujem prihlásiť sa do hudobného, tanečného alebo výtvarného odboru môže tak učiniť absolvovaním prijímacích skúšok a vyplnením prihlášky na štúdium v jednom  z odborov, ktoré Základná umelecká škola v Trstenej ponúka.  Prihláška sa nachádza tu, na webovej adrese školy v časti "dokumenty" alebo je možné ju vyplniť osobne v budove školy na ulici Odbojárov 953 v Trstenej. Záujemci sa môžu uchádzať o štúdium v hre na klavíri, keyboarde, organe, akordeóne, heligónke, gitare, basgitare, husliach, zobcovej flaute, saxofóne, klarinete, fagote, priečnej flaute, trúbke, pozaune, tube, v hre na bicie, klasickom a zborovom speve a tiež v tanečnom a výtvarnom odbore.  Prijímacie skúšky prebiehajú každý pracovný deň od 10:00 hod. do 15:00 hod. Uzávierka prihlášok je 10. júla 2020. Na stretnutie a spoluprácu s Vami sa teší kolektív ZUŠ Trstená. 

 

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva č.2020/12033:2-A2110, písm.a), bodu 7 a súhlasného stanoviska zriaďovateľa – Mesta Trstená, vydáva zriaďovateľ Základnej umeleckej školy, Odbojárov 953 v Trstenej pokyn na základe ktorého sa v termíne od 8. 6. 2020 (pondelok) obnovuje školské vyučovanie v ZUŠ Trstená pre INDIVIDUÁLNU FORMU vyučovania s jedným žiakom. Pri nástupe do školy sú žiaci a zamestnanci povinní dodržiavať aktuálne hygienické a bezpečnostné opatrenia určené Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a vnútornými predpismi školy s ktorými budú pri nástupe do školy oboznámení, aby bola zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia. Každý rodič/žiak, ktorý prejaví záujem o nástup do školy po obnovení vyučovania je povinný kontaktovať svojho triedneho učiteľa a dohodnúť s ním podmienky nástupu do školy. Rodičom sa ukladá povinnosť stiahnuť a vypísať vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré nájdete (v odkaze pod textom) a pri nástupe do školy bezodkladne doniesť vypísané so sebou. Bez vypísaného vyhlásenia sa nebude môcť žiak zúčastniť vyučovania. Za pochopenie Vám vopred ďakujeme a tešíme sa na stretnutie s vami.

Žiaci Covid 19

Náhodný obrázok

20170212-03

Odkazy

Copyrigcht © 2021 ZUŠ Trstená